Eusko jaurlaritza

Eusko Jaurlaritzatik Euskadiko kalitatezko produktuen garapena sustatu eta honen aldeko apostu egitea ezinbestekotzat jotzen dugu. Euskadin ondorengoak bezalako kalitate altuko produktu-sorta interesgarri eta zabal bat dugu: Eusko Label, Euskal Baserri, Idiazabal gazta, Euskal Herriko toki ezberdinetan eginiko TXAKOLINA ezberdinak (Getaria, Araba edo Bizkaia) edo Arabar-Errioxan egiten den ardoa.

Eusko Jaurlaritzak HEMENDIK hONA babestearen arrazoietariko bat euskal nekazaritzako elikagaien sustatze-estrategiaren barruan kokatzen da, 2017-2020 Euskadiko Gastronomia eta Elikaduraren Plan Estrategikoan ere islaturik dagoena.

Gure gastronomiak oraindik are eta handiagoak diren onarpen-maila lortzen eta gastronomia-gaietan gure baloreak hedatzen jarraitu behar duela seguru gaudenez, Gastronomia eta Elikaduraren Plan Estrategikoaren helburua, euskal elikadura eta gastronomiaren 4 gakoetan lan egin eta aurrera egitea da: ziurra, osasungarria, berezia eta jasangarria (gizarte, kultura, ekonomia eta ingurumenari dagokionean). Gure gastronomia ezerk ezaugarritzen badu, baita elikadura ere, gertuko produktuarekiko errespetua da, sasoi bakoitzean jan behar dugunari egokituz, jakituria teknikoa, sormena eta berrikuntza, tradizioa eta abangoardiaren arteko nahasketa hobeezina, y eta nola ez, kooperazio eta lankidetza.

Helburu hau lortu ahal izateko Euskadiko gastronomia eta elikadura sustatu, bultzatu eta garatzea beharrezkoa da, nekazaritzako elikadura-industriaren garapenaren bitartez, bereziki gure bertoko produktua nabarmentzen duena, guztiz turismo-balioaren proposamen baten sorrerarekin, kultura-, paisaia- eta gastronomia-ondarea kontserbatuz, eta noski, mundu mailan oraindik aitorpen-maila are eta handiagoak lortuz.

Bizi garen industrializaturiko gizartean, landak hiriari egiten dion ekarpena balioztatu beharra dugu. Horregatik, NIREA ekimena abian jarri dugu. Honekin, lehenengo sektorea eta landa- zein itsas-eremua bere testuinguru ezberdinetan sustatzea bilatzen dugu. Gure erabaki eta ekintza txikiek gure ekonomia, gizartea eta inguratzen gaituen hartan eragin bat sortzen dute. Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea den Bittor Orozek baieztatu duenez, NIREA proiektuak “konpromiso pertsonal” bati erantzuten dio, “eta konpromiso pertsonal hori guztiona denean, helburuak eta emaitzak handiagoak eta hobeak izatea ekarriko du”. Gainera, Mireia Garmendiak gizarteari deitu dio, “erosketak egiterakoan hartzen dituen erabakiak, hauek gizartearen osotasunean izan ditzaketen ondorioak zeintzuk diren jakitun izanik har daitezen”.

Sektorearen egoera eta paradigmaren aldaketa

Elikaduraren Balio-katearen paradigmaren aurrean aurkitzen gara, ekoizpen primariotik elikaduren kontsumoraino; eraldakuntza, banaketa eta merkaturatzetik igaroz, gastronomiaraino iritsi arte. Eta beti beste ekonomia-, kultura- eta gizarte-sektoreekin dituen interrelazioak aintzat hartuz.

Bestalde, lehenengo sektoreak etengabeko aldaketak bizi dituela ikusten dugu, eta tradizioa negoziorako aukera berriekin nahasi behar dituela. Baserritarrek urte asko daramatzate lurra landuz eta mundualizazioak gauzak aldatu ditu. Etorkizuna sektore ekoizlearen lehiakortasuna eta elikadura-katearen papera indartzetik igarotzen da, helburu argi batekin, etorkizuna duen nekazaritza-sektore baten belaunaldien arteko erreleboa bermez ahalbidetzea. Funtsezkoa da Euskadiko nekazaritza-sektoreak estandarte gisa sektore lehiakor, berritzaile eta etorkizuna duen baten alde lanean jarraitzea.

Desde el Gobierno Vasco vemos imprescindible fomentar y apostar por el desarrollo de los productos de calidad de Euskadi. En Euskadi tenemos un abanico interesante y amplio de productos de alta calidad como: Eusko Label, Euskal Baserri, el queso Idiazabal, los diferentes TXAKOLIS desarrollados en diferentes puntos del País Vasco (Getaria, Álava o Bizkaia),  o el vino que se hace en la Rioja Alavesa.

Una de las razones del apoyo del Gobierno Vasco a HEMENDIK hONA se enmarca dentro de la estrategia de promoción del producto agroalimentario vasco, estrategia que también está reflejada en el Plan Estratégico de la Gastronomía y Alimentación de Euskadi 2017 – 2020.

Con la firme convicción de que nuestra gastronomía adquiera cotas de reconocimiento aún mayores y de seguir transmitiendo nuestros valores en materia gastronómica, el objetivo del Plan Estratégico de la Gastronomía y Alimentación es trabajar y avanzar en las 4 S de la alimentación y gastronomía vasca: Segura, Saludable, Singular y Sostenible (social, cultura, económica y medioambientalmente). Porque si algo caracteriza a nuestra gastronomía, y por ende a la alimentación, es el respeto por el producto de proximidad, por lo que toca comer en cada estación, la sabiduría técnica, la creatividad e innovación, la mezcla perfecta de tradición y vanguardia, y por supuesto la cooperación y colaboración.

Para alcanzar este objetivo es necesario impulsar, promover y desarrollar la gastronomía y la alimentación de Euskadi a través del desarrollo de  la industria agroalimentaria y gastronomía, en especial la que tracciona nuestro producto local, de la mejora de la sostenibilidad, la creación de una propuesta de valor turística excepcional, la conservación del patrimonio cultural, paisajístico y gastronómico y por supuesto, alcanzar cotas aún mayores de reconocimiento a nivel mundial.

En la sociedad industrializada en la que vivimos, debemos poner en valor la contribución que aporta el campo a la ciudad. Por ello, hemos puesto en marcha la iniciativa NIREA. Con ella, buscamos fomentar el primer sector y el medio rural y litoral en sus diferentes contextos; desde el caserío hasta la mar. Nuestras pequeñas decisiones y actos tienen una repercusión en nuestra economía, en la sociedad y en aquello que nos rodea. El Viceconsejero de Agricultura, Pesca y política Alimentaria del Gobierno Vasco, Bittor Oroz, ha afirmado que el proyecto NIREA responde a un “compromiso personal, y ese compromiso personal cuando es de todos hará que los objetivos y resultados sean mayores y mejores”.  Además, Mireia Garmendia, ha llamado a la sociedad para que “a la hora de realizar la compra las decisiones que se tomen se hagan siendo conscientes de la repercusión que estas pueden tener en el conjunto de la sociedad”.

Situación del sector y cambio de paradigma

Nos encontramos ante el paradigma de Cadena de Valor de la Alimentación, desde la producción primaria hasta el consumo de alimentos; pasando por la transformación, la distribución, la comercialización, hasta llegar a la gastronomía. Y siempre teniendo en cuenta las interrelaciones con otros sectores económicos, culturales y sociales.

Por otro lado, vemos que el primer sector vive en constante cambio, y que debe combinar la tradición con las nuevas opciones de negocio. Los baserritarras llevan muchos años trabajando la tierra y la globalización ha cambiado las cosas. El futuro pasa por  reforzar la competitividad del sector productor y su papel en la cadena alimentaria con un objetivo claro, que es la de posibilitar el relevo generacional garante de un sector agrario con futuro. Es esencial que el sector agrario de Euskadi tenga como estandarte seguir trabajando por ser un sector competitivo, innovador y con futuro.